ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De klant erkent van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en door het plaatsen van zijn bestelling deze algemene voorwaarden integraal te aanvaarden, zonder enig voorbehoud en zonder recht op betwisting en ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde voorwaarden.  Onderhavige voorwaarden maken deel uit van alle door SVB-IT gegeven offertes en leveringsdocumenten, en van alle met SVB-IT GCV aangegane overeenkomsten.  Afwijkingen en mondelinge overeenkomsten zijn enkel bindend na de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van SVB-IT GCV, en eigen voorwaarden van opdrachtgevers en klanten, waarnaar deze in hun geschriften zouden verwijzen, worden niet aanvaard.  SVB-IT GCV heeft ten allen tijde het recht om in de offerte voorzien diensten te vervangen door gelijkaardige diensten in functie van de aangewezen functionaliteit of mogelijke oplossing volgens de eigen keuze van SVB-IT GCV.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door SVB-IT GCV  ten allen tijde worden ingetrokken zonder opgave van reden.  Offertes zijn geldig voor 14 dagen of voor de termijn zoals uitdrukkelijk overeengekomen met de klant en zoals vermeld op de offerte. SVB-IT GCV is slechts gebonden door bestellingen welke door haar schriftelijk werden bevestigd.  Alle bedragen vermeld in offertes, e-mails, en alle andere documenten uitgaande van SVB-IT GCV zijn exclusief BTW.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden werken uitgevoerd in regie aan een standaarduurtarief van 65 EUR excl. BTW tijdens de kantooruren op werkdagen (maandag tot vrijdag van 8.30u tot 17.30u).  Na de kantooruren wordt het standaarduurtarief op weekdagen verhoogd met 150 %.  Voor weekendprestaties op verzoek van de klant wordt het standaarduurtarief op weekdagen tijdens de kantooruren verhoogd met 150 % op zaterdagen, en met 200 % op zon- en feestdagen.  De duur van de geleverde prestaties wordt afgerond naar het eerstvolgende beëindigde half uur.  De vervoerskosten worden aangerekend op grond van de verplaatsingsduur a rato van 45 EUR per uur excl. BTW.  Voor elke prestatie van SVB-IT GCV op locatie worden verplaatsingskosten in rekening gebracht.
 4. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, is slechts indicatief, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen of zijn betalingsverplichtingen op te schorten.  De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijke leveringstermijn met een periode gelijk aan de opschortingstermijn met zich mee, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken terug op te starten.
 5. De levering van de diensten geschiedt op risico van de klant. SVB-IT GCV zal in geval van schade tijdens het transport, de levering of het gebruik van de diensten, of door het gebruik van de diensten, van welke aard of oorzaak ook, geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen ongeacht of de prestaties door SVB-IT GCV worden geleverd van op afstand of bij de klant.  De klant voorziet de nodige faciliteiten om de installatie van de bestelde diensten mogelijk te maken (niet-limitatief: toegang tot werkplek en producten, elektriciteit, telefoon, datalijn(en), aanwezigheid van de persoon die de producten gebruikt, etc.).  Bij gebreke aan deze faciliteiten kan SVB-IT in geen geval aansprakelijk worden gesteld.  SVB-IT GCV is niet aansprakelijk voor de schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) ten gevolge van gebreken in werking van andere dan de door SVB-IT GCV geleverde diensten of programma’s, ook niet indien deze op een of andere wijze verbonden is met de door SVB-IT GCV geleverde diensten of programma’s, of ten gevolge van gebreken in de werking van de hardware.
 6. De verplichtingen van SVB-IT GCV betreffen inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.  SVB-IT GCV kan onder geen enkele voorwaarde, noch door de licentiehouder, noch door derden, aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade wegens het verloren gaan van data of vermindering van de integriteit van de gegevens.  SVB-IT GCV is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking van de door haar of door derden geleverde programma’s, die het gevolg zijn van incompabiliteit met de hardware of onbekwaamheid van de klant.  De klant verbindt zich ertoe dagelijks een reservekopie (back-up) van alle bestanddelen te nemen.  De gebeurlijke aansprakelijkheid van SVB-IT GCV is absoluut beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SVB-IT GCV wordt uitgekeerd.
 7. Voor licenties op het gebruik van software gelden de door de producent van de software opgestelde licentievoorwaarden.  De klant bevestigt over alle nodige licenties te beschikken en vrijwaart SVB-IT GCV van de mogelijke vorderingen vanwege derden indien dit niet zo is.  Waarborgen die eventueel zouden verleend zijn door de producent vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet worden tegengesteld aan SVB-IT GCV.  SVB-IT GCV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van het internet door de klant, noch voor hacking, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens.
 8. Alle facturen van SVB-IT GCV zijn contant en netto betaalbaar op de vervaldag, uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum, op IBAN BE52 3200 1004 3109.  Elke vertraging in de betaling na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling en vanaf de factuurdatum een intrest opbrengen van 1% per maand.
 9. Naast voormelde conventioneel bedongen intrest, zal bij gebreke aan betaling op de gestelde vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 65,00.
 10. Bij niet-betaling of elke andere niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de klant, worden alle andere verschuldigde bedragen, ook nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.  Bij niet-betaling op de vervaldag, of ingeval van faling, gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling of een andere indicatie van dreigend kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt SVB-IT GCV zich bovendien het recht voor om alle diensten op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.  SVB-IT GCV behoudt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 11. Annulering van een bestelling of van een gedeelte van een bestelling zal steeds aanleiding geven tot vergoeding van de reeds werkelijk gemaakte kosten en tot vergoeding van de winstderving op de bestelling of op het gedeelte ervan dat wordt geannuleerd.
 12. Alle klachten, om geldig te zijn, dienen binnen de 8 dagen na levering van de diensten/verstrekken van adviezen van SVB-IT GCV of na ontvangst van de factuur te geschieden en dit bij aangetekend schrijven.  Naderhand worden klachten niet meer aanvaard.  Het feit van een klacht, vormt in geen enkel geval reden tot uitstel of weigering van betaling, noch compensatie.
 13. SVB-IT GCV behoudt zich het recht voor, indien na het tot stand komen van een bindend aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten de invloed van SVB-IT GCV ressorteren, zoals onder meer (doch niet-limitatief) bij stijging der lonen, taksen, rechten, de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen.
 14. In geval van betwisting of geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om ervan kennis te nemen.
 15. Alle overeenkomsten met SVB-IT GCV worden beheerst door het Belgisch recht.